بهترین شرکت ترخیص کالا
ترخیص کالا چیست ؟

ترخیص کالا به خروج کالا از اماکن گمرکی پس از تشریفات گمرکی مربوط است که شامل کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود .

مراحل ترخیص کالا از گمرک چیست؟

مراحل ترخیص کالا به صورت مختصر شامل 10 مورد میباشد: 1- دریافت پرفرما و پکینگ لیست 2- اخذ مجوز ثبت سفارش بازرگانی 3- بیمه کردن کالا هماهنگی جهت بازرسی در مبداء و مقصد 4- تشکیل پرونده جهت تخصیص ارز و حواله بانکی 5- ارتباط با شرکت حمل و نقل بین المللی 6- دریافت اسناد حمل از شرکت های حمل و نقل بین المللی 7- تکمیل اسناد و تشکیل پرونده 8- تنظیم پیش نویس دور اظهاری 9- بررسی و تایید توسط کارشناس فنی گمرکی و بازرگانی 10- دور اظهاری واردات

شرکت ترخیص کالا گیتی رسان کالا چه خدماتی ارائه دهد؟

شرکت ترخیص کالا گیتی رسان کالا خدماتی از قبیل تشریفات گمرکی واردات و صادرات ، راهنمایی و مشاوره ، گرفتن مجوز های لازم ، حمل و نقل ، تخلیه و بارگیری کالا، ترانزیت داخلی و خارجی ، انجام ثبت سفارش و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهد .

ترخیص کالا از گمرک چند روز زمان می برد ؟

انجام تشریفات گمرکی توسط شرکت گیتی رسان کالا در کوتاه ترین زمان ممکن یعنی 7 تا 15 روزکاری صورت میگیرد.

فعالیت های تجاری و امور صادرات مراحل مختلفی داشته و امور گمرکی از مهم ترین ارکان آن است. مشابه این امور در واردات کالا نیز وجود دارد. واردات کالا به کشور در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. روند ترخیص کالا از گمرک نیز مراحل چندگانه و مسیرهای مختلفی دارد. 

امروزه فرآیند ترخیص کالا توسط بسیاری از شرکت ها انجام می شود. روند ترخیص انواع بار از گمرک برای برخی شرکت‌ها امری ساده و آسان است. درحالیکه برای برخی افراد این کار ها را از سخت ترین بخش های تجاری محسوب می شود. در ادامه به بررسی امور ترخیص کالا و موارد مربوط به آن می پردازیم. 

شما می توانید علاوه بر سپردن ترخیص بار خود به شرکت گیتی رسان کالا، با شرکت در کلاس های آموزش بازرگانی گیتی رسان کالا، کار ترخیص بار خود را انجام دهید.

ترخیص کالا از گمرک چیست؟

ترخیص کالا از گمرک چیست؟

مجوز ورود یا صدور کالا به یک کشور و مجموعه اقدامات مربوط به آن، فرآیند ترخیص کالا از گمرک را تشکیل می‌دهند. گمرک به عنوان محل اصلی ترخیص بار شناخته می شود. کالاها پس از ورود و طی برخی مراحل، مجوز لازم برای خروج یا ورود از کشور را اخذ می‌کنند. 

باید توجه داشته باشید که مراحل ترخیص کالا باید به درستی و با نهایت دقت انجام شود چرا که هر نوع بی دقتی یا عدم شناخت کافی و اقدام اشتباه ، می تواند باعث این شود که ترخیص کالای شما قاچاق شمرده شده و در نتیجه خسارت های مالی و اعتباری زیادی را برای شما به وجود می آورد.

برخی تجار و بازرگانان به تنهایی به انجام کلیه این امور می پردازند. اما برخی افراد انجام تمام این امور را به نمایندگی پذیرفته و درمقابل دستمزد خود را دریافت می کنند. به این افراد اصطلاحا “ترخیص کار” گفته شده که در ادامه این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت. 

ترخیص کالا در یک نگاه

ترخیص کالا به صورت اینفوگرافیک

مراحل ترخیص کالا از گمرک

مراحل ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک همانند ترخیص بار فرودگاه امام خمینی مراحلی داشته و همگی باید گام به گام انجام شود. همانطور که اشاره شد، امروزه ترخیص انواع بار و کالا توسط برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید برای ترخیص بارتان شما می بایست مراحلی را که در ادامه برای تان ذکر می کنیم را پشت سر بگذارید.

گمــرك جمهــوری اســـلامی ايــران شــامل ســتاد مركــزی گمــرك ايــران و گمركهای اجرائی است.

وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

 الف ـ اعمال سياستهای دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشــخيص و وصــول حقــوق ورودی و ســاير وجــوه قابــل وصــول قــانونی توسط گمرك ايران

پ ـ انجــام تشــريفات قــانونی تــرخيص و تحويــل كــالا بــه صــاحب يــا نماينــده قــانوني وی و بررســی اســناد تــرخيص بــه منظــور احــراز صــحت شــرايط ترخيص و وصول كسر دريافتی يا استرداد اضافه دريافتی

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث ـ اجرای قــوانين و مقــررات مــرتبط بــا بازارچــه هــای مــرزی، مرزنشــينان و پيلهوران

ج ـ اعمــال مقــررات گمركــی دربــاره معافيتهــا و ممنوعی تهــا در بخشــهای صــادرات قطعــي، صــادرات موقــت، واردات قطعــی، واردات موقــت، كــران بــری (كابوتــاژ)، عبــور داخلــی كــالا، انتقــالی، معــاملات پاياپــای مــرزی، فروشــگاه های آزاد، بسته ها و پيك های سياسی و پست بين الملل

چ ـ اجــرای قــوانين و مقــررات مربــوط بــه تخلفــات و قاچــاق گمركــی، كالاهای متروكه و ضبطي

ح ـ پــيش بينــی و فــراهم نمــودن زيرســاختهای مــورد نيــاز بــرای اجــراء و اســتقرار ســامانه هــا، رويــه هــا و روشــهای نــوين همچــون پنجــره واحــد در فعاليت های گمركي

خ ـ جمــع آوری، تجزيــه و تحليــل و انتشــار آمــار ميــزان واردات و صــادرات كالا

د ـ بررســي و شــناخت موانــع نظــام گمركــی و برنامــه ريــزی درجهــت رفــع آنها

ذـــ اظهــارنظر دربــاره پــيشنــويس طرحهــا، لــوايح، تصــويب نامه هــای مــرتبط با امورگمركي

رـــ اتخــاذ روشــهای مناســب جهــت هــدايت و راهبــری دعــاوی حقــوقی و قضائی در رابطه با امور گمركي

زـــ آمــوزش كاركنــان و نظــارت و انجــام بازرســي اعمــال و رفتــار كاركنــان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداری آنان

ژــــ بازرســـی از واحـــدهای اجرائـــی گمركـــی و نظـــارت برعملكـــرد آنهـــا و ساماندهی كمی و كيفی مبادی ورودی و خروجی س ـ رســـيدگی و حـــل اختلافـــات ناشـــی از اجـــرای قـــانون و مقـــررات گمركی فی مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش ـ گســـترش ارتباطـــات بـــين المللـــی، انعقـــاد تفاهمنامـــه و موافقتنامـــه هــای گمركــي دو يــا چند جانبــه، عضــويت و تعامــل فعــال بــا ســازمانهای بــين المللــی و گمركــی بــا رعايــت اصــل هفتــاد و هفــتم (77 ) قــانون اساســی و قــوانين مربوطه

ص ـ رعايــت توصــيه هــای ســازمان جهــاني گمــرك، قراردادهــای بازرگــانی و توافقنامه های منعقده يا پاياپای در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض ـ رعايــت مفــاد قــانون اجــرای سياســتهای كلــی اصــل چهــل و چهــارم (44) قــانون اساســي بــه منظــور واگــذاری امــور غيرحــاكميتی گمركـی بــه بخشهای خصوصی و تعاونی

ط ـ اســتفاده از فناوريهــای نــوين و تجهيــز امــاكن گمركــی بــه ابزارهــای پيشرفته جهت افزايش كارايی و بهبود انجام تشريفات گمركی

ظ ـ تمهيـــدات لازم بـــرای تســـهيل امـــور تجـــاری، تشـــويق صـــادرات و گسترش عبور كالا

ع ـ تسهيل فرآيندهای گمركی با هدف توسعه گردشگری

غ ـ انجــام ســاير وظــايف گمركــی بــه موجــب ايــن قــانون و يــا ســاير قــوانين و مقررات

در مــواردی كــه بــين گمرک و اظهاركننــده جــز درمــوارد مجــاز، مشــروط يــا ممنــوع بــودن كــالا اخــتلاف حاصــل شــود و ترخيص كالا براســاس نظــر گمــرک مســتلزم پرداخــت مبلغــی بــيش از آنچــه اظهــار شــده اســت گــردد، اظهاركننــده مــيتوانــد حقــوق ورودی را براســاس اظهــار خــود، نقــدی و بــه طــور قطــع پرداخــت و تفــاوت و جريمــه احتمــالی را بــه صــورت ســپرده نقــدی يــا ضمانتنامه بانكی توديع و كالا را ترخيص كند.

 تبصــره1ـــ در مــواردی كــه صــاحب كــالا بــه انتظــار اعــلام نظــر قطعــی گمــرک از ترخيص كالا خــودداری كنــد، درصــورتی كــه نظــر قطعــي گمرک مؤيــد پرداخــت مبلغــی بــيش از اظهــار صــاحب كــالا نباشــد، كــالا از تــاريخ اظهــار تــا تــاريخ اعــلام نظــر قطعــی و نهــائی گمرک بــه صــاحب كــالا، از پرداخــت انبــارداری معــاف اســت.

بــرای مــدتی كــه بــا تشــخيص گمرک ، مقــررات يــا دســتورهای دولتــی بــه نــاحق مــانع از ترخيص كالا مــيشــود صــاحب كــالا از پرداخــت هزينــه انبــارداری معــاف اســت و مراتــب نيــز بــه مرجــع مســؤول تحويــل گيرنده كالا اعلام ميشود.

ترخيص كالای صــدور قطعــی كــه بــدون اســتفاده بــه كشــور بازگشــت داده مــيشــود منــوط بــه ارائــه اســناد صــدور مربوطــه و حســب مــورد گواهي هـــای قرنطينـــه ای و بهداشـــتي و ايمنـــی و بازپرداخـــت وجـــوه دريـــافتی و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتی بابت صدور كالا است.

تبصــره ـ ترخيص كالای برگشــتی كــه در خــارج مــورد اســتفاده يــا تعميــر قــرار گرفتــه، طبــق شــرايطی اســت كــه در حــدود مقــررات ايــن قــانون در آيين نامه اجرائی تعيين ميشود.

هرگــاه كــالايی كــه ورود آن ممنــوع اســت بــرای ورود قطعــي بــا نــام و مشخصــات كامــل و صــحيح اظهــار شــود گمــرک بايــد از تــرخيص آن خـودداری و بـه صـاحب كـالا يـا نماينـده قـانونی وی بـه طـور مكتـوب اخطـار كنـد كـه حــداكثر ظـرف سـه مـاه نسـبت بـه عبـور خـارجی يـا مرجـوع كـردن كـالا بـا رعايــت ضــوابط اقــدام نمايــد.

در صــورت عــدم اقــدام ظــرف مــدت مزبــور، گمــرک كــالا را ضــبط و مراتــب را بــه صــاحب آن يــا نماينــده او ابــلاغ مــينمايــد.

صــاحب كــالا حــق دارد از تــاريخ ابــلاغ ضــبط تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه دادگــاه صــالحه تســليم نمايــد و مراتــب را حــداكثر ظــرف پــانزده روز از تــاريخ مراجعــه بــه دادگــاه صــالحه بــه گمــرك مربوطــه اعــلام كنــد.

در غيــر اينصــورت كــالا بــه ضبط قطعی دولت درمي آيد.

تبصــره1ـــ كــالايی كـــه وارد كــردن آن جــرم شنـــاخته مــيشــود از شــمول ايــن مــاده مســتثنی اســت و طبــق قــوانين و مقــررات مربــوط بــه آن عمــل ميشود.

تبصــره2ـــ در مــواردی كــه صــاحب كــالا بــه تشــخيص گمــرک معتــرض باشــد و پرونــده بــه واحــدهای ســتادی و مراجــع رســيدگی بــه اختلافــات گمركــی احالــه شــود رســيدگی بــه آن خــارج از نوبــت انجــام ميگيــرد.

تــاريخ ابــلاغ نظــر نهــايی گمرک مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصــره3ـــ اگــر صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانونی او بــه طــور مكتــوب عــدم موافقـت خـود را از عبـور خـارجی يـا مرجـوع كـردن كـالا قبـل از سـه مـاه مـذكور اعلام نمايد گمرک بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

در مــورد كــالای که در بالا به آن اشاره شده است بــه جــای كــالای مجــاز و بــدون اســتفاده از اســناد خــلاف واقــع از گمــرک تــرخيص شــده و از تــاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار ميشود:

الــف ـ درصــورتی كــه تمــام يــا قســمتي از كالای ترخيص شــده در اختيــار صــاحب كــالا باشــد كــالا فــوری توقيــف و پــس از رد حقــوق ورودی دريــافتی طبق مقررات ماده (105 )اين قانون رفتار ميشود.

 ب ـ درصــورتی كــه تمــام يــا قســمتی از كالای ترخيص شــده در اختيــار صــاحب كــالا نباشــد و معلــوم گــردد كــه در زمــان تــرخيص، حقــوق ورودی بيشــتری بــه آن تعلــق ميگرفتــه اســت، مابــه التفــاوت حقــوق ورودی مقــدار بــه دست نيامده دريافت ميشود.

غيـر از مصـاديقی كـه در ايـن قـانون بـه عنـوان قاچـاق ذكـر شـده اســت كشــف هــر نــوع مغــايرت بعــد از اظهــار و قبــل از ترخيص كالا ورودی از گمــرک كــه موجــب زيــان مــالی دولــت گــردد و مـــستلزم اخــذ تفــاوت وجــوه متعلقــه باشــد عــلاوه بــر اخــذ مابــه التفــاوت، بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال بــه تشــخيص رئــيس گمــرک جريمــهای از ده درصــد (10 %) تــا صددرصــد (100 (% مابه التفاوت، دريافت ميشود.

هرگــاه در اظهارنامــه هــايی كــه بــرای ترخيص كالا تســليم گمرک مــيشــود مشخصــات كــالا بــرخلاف واقــع اظهــار شــده باشــد ولــی ايــن خــلاف اظهــار متضــمن زيــان مــالي دولــت نشــود و كشــف آن مســتلزم اخــذ تفــاوت نباشــد بــه تشــخيص رئــيس گمرك محــل، جريمــه ای كــه حــداقل آن پانصــد هــزار ريــال و حــداكثر آن يــك ميليــون ريــال اســت اخــذ و بــا اجــازه كتبــی رئــيس گمــرك محــل، اظهارنامــه تســليمی اصــلاح ميشود.

 تبصــره ـ در مــواردی كــه اظهــار خــلاف از مصــاديق تخلفــات و قاچــاق موضــوع ايــن قــانون نباشــد ولــی كــالا ممنــوع الــورود باشــد گمــرك در ايــن مــوارد وفــق مقــررات مــاده(105 )ايــن قــانون اقــدام مــينمايــد و عــلاوه بــر آن، جريمــه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد.

1. ثبت اظهار از طریق سامانه گمرکی

هنگام ورود کالا به گمرک، مراحل مربوط به ترخیص کالا از گمرک انجام می شود. نخستین گام در ترخیص کالا ، مربوط به ثبت اطلاعات در سیستم گمرک و تکمیل اظهارنامه واردات است. امروزه اغلب گمرکات کشور به سامانهEPL مجهز بوده و مرحله اول از طریق این سامانه و به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. 

ارائه اظهارنامه گمرکی و کلیه اطلاعات مربوط به کالا برای ترخیص کالا لازم و ضروری است.

از همین جهت نیازی به انجام امور مربوط به اظهار کالا به صورت حضوری نخواهد بود. مطابق با دستورالعمل سایت رسمی اداره گمرک اداره جمهوری اسلامی، اظهارنامه باید به گمرک تحویل داده‌ شود. اظهارکننده کالا نیز باید تمام اطلاعات مربوطه را در سایت وارد کند. 

اسناد لازم برای اظهار کالا جهت واردات قطعی

اسناد لازم برای ترخیص کالا

اسناد موردنیاز جهت واردات قطعی و ترخیص کالا از گمرک ، باید توسط “مالک کالا یا نماینده وی” تهیه شود. شرح این اسناد و مدارک به شرح زیر است. 

 • اظهارنامه مربوط به واردات قطعی 
 • کپی از کارت بازرگانی معتبر 
 • قبض انبار 
 • بارنامه 
 • ترخیصیه 
 • گواهی مبدا 
 • فاکتور مربوط به خرید کالا 
 • پرفورما 
 • مجوز مربوط به ثبت سفارش 
 • بیمه نامه های گمرکی 
 • پروانه بهره برداری 
 • کاتالوگ و بروشور 
 • مجوزهای قانونی
 • ارائه وکالتنامه رسمی 
 • پروانه صادراتی (درصورت انجام امور واردات در مقابل صادرات) 

2. دریافت کوتاژ در دایره هنگام احراز هویت و تعیین مسیر:

دومین مرحله در فرآیند ترخیص کالا ، مربوط به “احراز هویت و اظهار کالا” می شود. دایره فنی گمرک ابتدا اسناد دریافتی را بررسی می کند. پس از انجام بررسی های لازم و تایید آن ها، شماره ثبت یا کوتاژ درج می شود. کوتاژ به معنای ثبت اظهارنامه مربوط به واردات یا صادرات کالا در گمرک است. 

هر اظهارنامه ثبت‌شده شماره ای اختصاصی داشته که به آن کوتاژ گفته می شود. پس از اخذ شماره کوتاژ اظهارنامه مهر و موم می گردد. در گمرک به دلیل کمبود نیرو و صرفه جویی در وقت، از سیستم مدیریت ریسک در سه مسیر استفاده می شود. تعیین مسیر از طریق سیستم کامپیوتری با توجه به عوامل خاصی صورت می گیرد. 

این مراحل شامل “درصد ماخذ حقوق ورودی، نوع کالا، اعتبار صاحب کالا و اظهارکننده” می شود. انتخاب هریک از مسیرهای سه گانه سبز، زرد و قرمز کاملا شانسی و تصادفی خواهد بود. درنتیجه، دریافت کوتاژ در دایره هنگام احراز هویت دومین مرحله در ترخیص کالا از گمرک است. 

تعیین مسیر گمرکی

تعیین مسیر گمرکی برای ترخیص کالا

مهمترین هدف تعیین مسیر گمرکی اعمال کنترل‌های گمرکی است تا از این طریق ، بازرسی بارها و ترخیص کالا در کوتاه ترین زمان انجام پذیرد .

سبز : نیازی به ارزیابی و بررسی اسناد و کنترل ارزش و تعرفه نداره

زرد :  فقط نیاز به بررسی اسناد و کنترل ارزش داره

قرمز : کالا نیاز به ارزیابی و تطبیق اسناد و کالا و بررسی و کنترل ارزش و تعرفه داره

3. ارزیابی و کنترل کالا

در ادامه فرآیند ترخیص کالا گمرکی ، مسیری برای کنترل و ارزیابی کالا تعیین می شود. درصورت قرارگیری در مسیرهای زرد یا قرمز ، محموله نیازمند کنترل خواهد بود. بنابراین، محموله موردنظر باز شده و توسط ارزیاب گمرک با اسناد مطابقت داده می شود. پس از اتمام موفقیت‌آمیز این مراحل و درصورت عدم وجود مشکل ، کالا از زوایای دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. 

4.دریافت مجوزهای لازم:

مرحله چهارم در ترخیص کالا از گمرک ، اخذ مجوزهای لازم است. در این مرحله مجوزهای لازم و ارائه شده توسط سیستم و کارشناس، باید تکمیل شود. استاندارد، بهداشت، قرنطینه، تجهیزات پزشکی و غیره نیازمند اخذ مجوزهای لازم خواهند بود. 

5. بررسی تعرفه و تطبیق کالا توسط کارشناس :

بررسی تعرفه های گمرکی برای ترخیص کالا توسط کارشناس متخصص

در این مرحله کارشناس سرویس به بررسی تطبیق کالا و تعرفه ها با اسناد می پردازد. به علاوه، کارشناس مربوط به سرویس به اسناد و الزامات مربوطه نظارت می کند. رئیس سرویس نیز امضاها را بررسی، تایید آن را نهایی و مجوز تایید توسط وی صادر می شود. 

6. پرداخت هزینه به صندوق و صدور سند ترخیص کالا :

در این مرحله ، هزینه تعیین‌شده توسط گمرک از صاحب کالا دریافت می شود. صاحب کالا هزینه های مربوط به ترخیص کالا را از طریق فیش نقدی به حساب گمرک واریز می کند. پس از پرداخت ، فیش را دریافت کرده و پروانه سبز گمرکی برای وی صادر می شود.

پروانه سبز در گمرک صادر شده و به معنای اتمام عملیات ارزیابی است. در این مرحله صاحب کالا پس از تسویه گمرک ، مقدمات خروج کالای خود از گمرک را فراهم می کند. 

تعریف مختصر ترخیص و ترخیصیه

خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است را ترخیص کالا میگویند .

ترخیصیه سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل ( کریر و فورواردر ) پس از احراز هویت ، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید .

تعاریف مربوط به امور گمرکی که برای ترخیص کالای خود باید بدانید.

تشریفات گمرکی چیست ؟

کلیه عملیاتی است که در اجرای مقرات گمرکی انجام میشود .

صاحب کالا تجاری کیست ؟

شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نهم او صادر شده  و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی ، آن اسناد از طرف بانک مهر شده و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد .

قلمرو گمرکی چیست ؟

آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال میشود .

کالای تجاری

کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد .

کالای داخلی

کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولی یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است .

کالای گمرک نشده

کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است .

کالای مجاز

کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد .

کالای مجاز مشروط

کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسی موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد

کالای ممنوع

کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنون است .

کنترل های گمرکی

اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام میشود

مقررات گمرکی

قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرائی ، دستور العمل ها و بخش نامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است .

تعرفه های گمرکی

برای ترخیص کالا بایستی از تعرفه های گمرکی اطلاع داشت . تعرفه نوعی مالیات مستقیم که از واردات دریافت می شود. این مالیات که حقوق یا عوارض گمرکی هم نامیده می شود به دو روش محاسبه و دریافت می گردد.

 1. تعرفه معین
 2. تعرفه نسبی 

تعرفه معین

این تعرفه به عنوان یک مبلغ ثابت برای هر واحد کالای وارداتی محاسبه می شود.

تعرفه نسبی

تعرفه نسبی که به عنوان درصدی از ارزش کالای وارداتی وصول می شود. بدیهی است که برقراری تعرفه قیمت کالاهای مشابه داخلی افزایش می دهد. این باعث می شود که تولید کنندگان داخلی بتوانند از جایگاه  رقابتی بهتری در بازارهای کشور برخوردار شده و محصولات خود را آسان تر به فروش برسانند.

7. انبارداری و اجازه بارگیری کالا :

پس از انجام تمام مراحل فوق، گمرک مجوز بارگیری کالا را صادر می کند. در این مرحله مبلغی از صاحب کالا توسط مسئول نگهداری بار دریافت می شود. محاسبه مبلغ انبارداری در گمرکات مختلف ، متفاوت است. این مبلغ شامل تخلیه، بارگیری، بیمه و غیره شده که با توجه به حجم و ارزش کالا محاسبه می گردد. 

8.خروج بار از گمرک:

در مرحله آخر از ترخیص نمودن کالا از گمرک ، دریافت بیجک انبار از انباردار گمرک است. بیجک انبار پس از بررسی پروانه سبز مربوط به گمرک و مهر درب خروج صادر می شود. این علامت نشان دهنده تحویل کالا به صاحب آن بوده و اجازه خرج به آن داده شده است. 

خدمات ترخیص کالا از گمرک توسط مجموعه گیتی رسان کالا

خدمات ترخیص کالا از گمرک توسط مجموعه گیتی رسان کالا

شرکت گیتی رسان کالا با بیش از 17سال تجربه کاری ، امور مربوط به ترخیص کالا از گمرک را انجام می‌دهد. این شرکت در زمینه‌ حمل‌ونقل هوایی فعالیت کرده و کلیه امور مربوط به ترخیص توسط GRK انجام می شود.

 • ارائه مشاوره در امور گمرکی و بازرگانی 
 • تهیه و تنظیم مدارک امور بازرگانی و بانکی 
 • ترخیص فوری کالا از گمرک در مدت زمان کوتاه (یک روزه)
 • بیمه کالا و خدمات بازرسی 
 • ثبت سفارش انواع کالا و بارهای تجاری 
 • حمل انواع کالای ترخیص شده به سراسر کشور 
 • پیگیری تمام امور گمرکی (تخلیه، بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و توزیع کالا) 
 • انجام صفر تا صد مراحل خرید کالا 

هزینه ترخیص کالا از گمرک

هزینه ترخیص کالا از گمرک

هزینه ترخیص کالا از گمرک شامل مبالغ اخذ شده در پروسه عملیات گمرکی می شود. هزینه‌های گمرکی شامل باربری، انبارداری، تخلیه، صفافی، تعرفه آزمایشگاهی و غیره شده که توسط صاحب کالا پرداخت می گردد. تمام این هزینه ها به صورت مجزا از حقوق ورودی دریافت خواهند شد. 

اطلاع از هزینه مربوط به ترخیص شدن از گمرک بسیار حائز اهمیت است. در برخی موارد بازرگانان به دلیل کمبود بودجه، از ترخیص کالا اجتناب می کنند. درحالیکه نگهداری کالا در مدت زمان طولانی موجب افزایش هزینه های نگهداری آن می شود. به‌همین‌دلیل پیش از ورود به امور واردات و صادرات، از هزینه‌های لازم جهت ترخیص کالا از گمرک مطلع شوید. 

هزینه ترخیص و کلیه هزینه های مرتبط با واردات، در تمام گمرکات کشور یکسان است. این هزینه ها مطابق با قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ می شود. بخشی از هزینه های گمرک به بخش دولتی و بخش دیگر آن مخصوص بخش های خصوصی است. جهت ترخیص و تحویل کالا پرداخت تمام این هزینه ها الزامی خواهد بود. به طور کلی تمام هزینه ترخیص کالا از گمرک شامل موارد زیر می شود. 

 • حقوق گمرکی 
 • سود بازرگانی 
 • هزینه های انبارداری 
 • ارزش سیف کالا 
 • هزینه بیمه 
 • مالیات بر ارزش افزوده 

بهترین شرکت ترخیص کالا از گمرک

بهترین شرکت ترخیص کالا از گمرک

شرکت های ترخیص کالا وظیفه ترخیص محموله های وارداتی یا صادراتی از کشور را به عهده دارند. اطمینان از رعایت کلیه مقررات ، قوانین و کلیه الزامات قانونی از جمله وظایف آن ها است. به‌علاوه ، کلیه اقدامات مربوط به مالیات، هزینه‌ها، اسناد و مدارک توسط بهترین شرکت های ترخیص کالا از گمرک انجام می‌شود. به منظور انتخاب یک شرکت حمل و نقل و ترخیص کننده معتبر موارد زیر را درنظر داشته باشید. 

 • میزان تجربه و قدمت فعالیت های شرکت 
 • تسلط به کلیه مراحل مربوط به ترخیص کالا 
 • آشنایی با قوانین و تخلفات گمرکی 
 • شفافیت و پاسخگویی به مشتریان 
 • و …

سامانه ترخیص کالا از گمرک

سامانه ترخیص کالا از گمرک

سامانه جامع مدیریت و خدمات پس از ترخیص با عنوان ترخیص کالا از گمرک نیز شناخته می شود. این سامانه دولتی بوده و جهت تسهیل خدمات انبارداری و ترخیص کالا طراحی شده است. جهت مدیریت ترخیص، برخی از مشخصات ترخیص را وارد خواهید کرد. اطلاعات مربوط به ترخیص کالا از گمرک در این سامانه نگهداری و ثبت می شود. 

هنگام مراجعه به سایت با دو گزینه مواجه خواهید شد. نخستین گزینه به منظور ثبت نام در این سامانه مهیا شده است. درصورت عدم ثبت‌نام در این سامانه، با انتخاب این گزینه و واردکردن اطلاعات از خدمات آن بهره‌مند خواهید شد. گزینه بعدی مربوط به ویرایش اطلاعات بوده و امکان ویرایش مشخصات مربوط به کالا را فراهم می کند. با انجام تمام این مراحل، در روند واردات کالا با مشکلی مواجه نخواهید شد. 

نحوه ثبت نام در سامانه ترخیص کالا از گمرک

 • ارزیابی کدملی صاحب بار 
 • درج اطلاعات هویتی صاحب بار 
 • درج اطلاعات و مشخصات واحد 

پس از ورود اطلاعات در سامانه، نمایی کلی در آخر فرآیند نشان داده می شود. درصورت درست بودن اطلاعات نمایش داده شده آن را تایید کنید. تمام موارد فوق جهت ترخیص کالا، توسط ترخیص کار گمرک انجام می شود. 

الزامات سامانه هماهنگ کننده

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا ، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در وب سایت اختصاصی گمرک درج کند .

تبصره – در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد ، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول ماخذ کمتر می شود .

مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می گردد .

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ترخیص کالا 

شرکت های تاسیس شده در زمینه بازرگانی، امکان ترخیص کالا از گمرک را خواهند داشت. از طرفی ترخیص کالا در سر فصل این شرکت ها گنجانده می شود. این شرکت‌ ها با برخورداری از قابلیت ترخیص کالا، به راحتی امورات خود را انجام می دهند. در ادامه شرایط و مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت ترخیص کالا را بیان می کنیم. 

 • برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
 • متدین به یکی از ادیان رسمی کشور 
 • عدم سوءپیشینه 
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر 
 • به پایان رساندن خدمت سربازی یا برخورداری از معافیت دائم از خدمت وظیفه 
 • برخورداری از حداقل دیپلم متوسطه 
 • حداقل ۲۵ سال سن 
 • برخورداری از ۵سال سابقه کار در زمینه حمل و نقل بین المللی. این روش از طریق راه‌های زیر احراز خواهد شد: 
 •  تایید سازمان یا وزارتخانه مربوطه برای سابقه کار دولتی 
 •  تایید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه 
 • روزنامه رسمی کشور 
 •  یا برخورداری از مدرک کارشناسی و حداقل دو سال سابقه کار 
 • یا برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های تخصصی مدیریت بازرگانی، بیمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد و ترافیک، مدیریت اداری بدون سابقه کار 

ترخیص کالا از گمرک چند روز زمان می برد ؟

انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط شرکت گیتی رسان کالا در کوتاه ترین زمان یعنی 7 تا 15  روز کاری انجام می شود.

ترخیص کالا از کیش

کیش به این علت که جزو مناطق آزاد ایران است،مورد توجه تاجران و بازرگانان قرار گرفته است تا کالاهای خود را از طریق گمرک بدون عوارض و تعرفه ی گمرکی وارد ایران کنند.از این نظر تاجران و بازرگانان، علاقه ی خاصی به وارد کردن کالا از این منطقه دارند.

امکانات این گمرک شامل ترمینال های کانتینری،انبارهای مختلف و پایانه مسافربری می باشد.این نکته را باید در نظر داشته باشید که واردات کالا در منطقه کیش آزاد می باشد اما خارج کردن کالا با پرداخت عوارض و مالیات امکان پذیر می باشد.

قوانین ترخیص کالا از کیش چیست؟

 • مسافران تا سقف ۸۰ دلار می توانند وسایل شخصی و غیرتجاری با خود به بیاورند و بالاتر از سقف مجاز باید عوارض و مالیات پرداخت کنند.این نکته بسیار مهم می باشد که این لوازم باید غیرتجاری باشند.
 • خروج لوازم خانگی بزرگ مانند تلویزیون،یخچال و… ممنوع می باشد.
 • مسافران تا سقف معینی می توانند با خود پول نقد و جواهرات خارج کنند.
 • خروج کالاهای عتیقه،سکه قدیمی و هر نوع اشیا که فرهنگی و تاریخی باشند ممنوع می باشد.
 • ورود کالاهایی مانند اسلحه و مهمات،موتور سیکلت و قطعات آن،تلفن و بی سیم های با برد غیرمجاز،کالاهای ساخته شده در اسرائیل و مبدا اسرائیل،سیگارهای بدون لیبل جمهوری اسلامی و… ممنوع می باشد.

جمع بندی نهایی

 

ترخیص کالا از گمرک در سال 1400 نیز همانند گذشته خواهد بود. ترخیص کالا از گمرک مطابق با قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. روند انجام تمام مراحل نیز توسط ترخیص کار گمرک صورت خواهد گرفت.

بهترین شرکت ترخیص کالا و سامانه جامع مدیریت بار نیز را در این مقاله شرح دادیم. شرکت حمل و نقل بین المللی گیتی رسان کالا با سال ها تجربه در زمینه ترخیص آماده انجام کلیه مراحل ترخیص برای شما می باشد. با ما در ارتباط باشید.

ممنون از رأی دهی شما کاربر عزیز

دیدگاه ها

abyar,

برای ترخیص کالا از گمرک خودمون هم میتونیم اقدام کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید